Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • 1.1. Gebruiksvoorwaarden

De website Engineering.jobs (hierna "Engineering.jobs") wordt u ter beschikking gesteld aan onderstaande algemene voorwaarden. Door het gebruik van de website en de beschikbare diensten wordt u geacht deze voorwaarden te accepteren.

 • 1.2. De website

De informatie en diensten worden op de website aangeboden met de enige bedoeling om mensen op zoek naar werk in contact te brengen met vacatures en carrière-informatie en werkgevers die personeel wensen aan te werven een forum te bieden. U mag de informatie op deze website alleen voor deze doelstelling gebruiken, afdrukken en downloaden. Deze informatie mag niet worden gebruik voor persoonlijke of commerciële doeleinden.

Alle auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en het beschikbare materiaal behoort uitsluitend toe aan Engineering.jobs. Door deze materialen te gebruiken, verwerft u er geen rechten op.

 • 1.3. Gegevensbescherming

Ons gebruik van cv's en andere persoonsgegevens, die door gebruikers van deze website wordt aangeleverd, is onderworpen aan ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

2. Werkzoekenden

 • 2.1. Cv's en personeelsadvertenties

Cv's en personeelsadvertenties op de website worden verstrekt door de kandidaten en potentiële werkgevers en hun vertegenwoordigers. Ze worden niet door Engineering.jobs beoordeeld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van cv's of advertenties en verwachten dat kandidaten en potentiële werkgevers de gebruikelijke verificatieprocedures zelf uitvoeren.

 • 2.2. Informatie Engineering.jobs

De geleverde diensten en informatie zijn bedoeld om te helpen bij het zoeken naar werk of bij het rekruteringsproces. Samen met onze leveranciers bieden we geen enkele garantie over de geschiktheid in een specifiek geval. U wordt verondersteld een onafhankelijke verificatie uit te voeren alvorens te betrouwen op de aangeleverde informatie op de website indien u deze informatie of diensten wenst te gebruiken in omstandigheden die kunnen leiden tot verlies of schade.

 • 2.3. Beperking van de aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze leveranciers voor enig verlies of schade die u lijdt ten gevolge van uw gebruik van deze website is beperkt tot de werkelijk geleden schade en, behalve in het geval van fraude, sluit enig verlies van toekomstige inkomsten, winst of prospects of gevolgschade of speculatieve verlies uit. Zoals vereist door de wet, geldt deze uitsluiting niet bij overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.

 • 2.4. Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en alleen de rechtbanken van Brussel (België) zijn bevoegd voor de behandeling van geschillen.

 • 2.5. Beschikbaarheid van de website

We doen er alles aan om de website en alle diensten die er worden aangeboden permanent beschikbaar te houden. We kunnen achter geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van onderbreking of vertraging, ongeacht de oorzaak. Bovendien kunnen we ontwerp, lay-out en specificaties van de website op elk willekeurig moment wijzigen.

 • 2.6. Browserbeleid

Engineering.jobs tracht zoveel mogelijk gebruikers te ondersteunen. We kunnen de beschikbaarheid van de dienst echter niet voor alle browsers garanderen. Engineering.jobs vraagt ook dat werkzoekenden sessiecookies aanvaarden (permanente cookies aanvaarden wordt sterk aanbevolen). Bovendien moet JavaScript in de browser zijn toegelaten.

3. Handelsbepalingen en -voorwaarden voor recruiters

 • 3.1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden:

Verwijst 'Klant' naar een persoon, bedrijf, organisatie of onderneming die onze diensten aankoopt;
Verwijst 'Bestelformulier' naar een dienstopdracht op een door ons opgemaakt formulier (in welk formaat ook) en ondertekend door een klant;
Verwijst 'Diensten' naar alle rekruteringsproducten en -diensten die door Engineering.jobs op een bepaald moment ter beschikking worden gesteld;
Verwijst 'Contract maand' op een bestelformulier naar de aflevering van diensten voor een aangeven periode in maanden. De kalendermaand start op de startdatum op het bestelformulier en eindigt de dag voor dezelfde datum op de volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld, de kalendermaand startend op 15 april en eindigend op 14 mei;
Verwijst 'Contracttermijn' naar de volledige termijn vermeld op het bestelformulier.

 • 3.2. Aanvang van de diensten

De levering van diensten in uitvoering van een bestelformulier zal pas starten wanneer het bestelformulier aan Engineering.jobs wordt terugbezorgd in een vorm goedgekeurd door Engineering.jobs en ondertekend door de klant. Dit kan via elektronische weg, e-mail, fax of per post.

 • 3.3. Prijzen

Prijzen zijn gegarandeerd voor de periode vermeld op het bestelformulier. Prijzen zijn vertrouwelijk en mogen niet door de klant worden bekendgemaakt.

Een job die op Engineering.jobs wordt geplaatst, blijft 30 dagen online, tenzij een kortere periode met de klant werd overeengekomen. Iedere verlenging van deze periode wordt aan de klant aangerekend als nieuwe posting. Extra vacatures die worden geplaatst bovenop het overeengekomen aantal jobs per maand worden aangerekend aan de prijs per vacature overeengekomen met de klant tijdens de contractonderhandelingen. Elke job wordt door een uniek nummer geïdentificeerd. Wanneer een klant een job verwijdert en deze vervolgens opnieuw post of een andere job post, wordt dit beschouwd als twee jobs.

Indien binnen de vermelde periode op het bestelformulier diensten niet worden opgebruikt, kunnen niet worden overgedragen naar een volgende periode zonder hiervoor onze schriftelijke toestemming werd bekomen. De klant is verplicht om niet-gebruikte diensten te betalen.

 • 3.4. Betalingen

Alle prijzen zijn exclusief btw. Tenzij online voor de diensten wordt betaald, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum. Te late betaling hebben we het recht om de dienstverlening op te schorten. Bij te late betaling is intrest verschuldigd ter waarde van 10 % boven de basisrente van het op dat moment geldende tarief met een minimum bedrag van 200 euros.

 • 3.5. Geen garantie

a. We bieden geen garantie voor de valuta, nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel van inhoud op onze Platforms. We bieden ook geen garantie voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen Gebruikers van onze Platforms als sollicitanten en een werkgever.

b. Engineering.jobs garandeert niet dat de door ons aangeboden Diensten op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvaltijden van de (online) Dienst kunnen niet worden uitgesloten. Vanwege technische of operationele redenen is een tijdelijke beperking van de beschikbaarheid mogelijk. Dit is met name mogelijk met betrekking tot de capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van de gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van technische maatregelen die nodig zijn voor een regelmatige of verbeterde prestatie. 

c. Engineering.jobs's servers worden regelmatig gebackupt. Gegevensverlies is echter niet uitgesloten. Voor zover u gegevens verzendt of uploadt - ongeacht de vorm - raden wij u aan back-ups te maken. Dit geldt ook voor het geval u uw contract met ons beëindigt, omdat wij na het wissen geen kopie van uw gegevens meer bewaren, behoudens wettelijke opslagverplichtingen.

 • 3.6. Terugbetaling

Geen enkele vergoeding wordt terugbetaald. 

 • 3.7. Beperking van de aansprakelijkheid

Onze totale aansprakelijkheid jegens de klant met betrekking tot de diensten, met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, is beperkt tot het totaalbedrag, gedurende de looptijd van het contract aan ons betaald, voor dergelijke diensten of 5.000 EUR (afhankelijk van welk van beide bedragen het grootste is).

 • 3.8. Websiteregels voor vacatures

We hebben regels met betrekking tot de inhoud en de vorm van de vacatures geplaatst op Engineering.jobs. Het doel van deze regels is om ervoor te zorgen dat gebruikers die de website of de database van Engineering.jobs doorzoeken resultaten krijgen die zo duidelijk mogelijk worden gepresenteerd. We zullen, naar eigen goeddunken en zonder hiervoor ten overstaan van u aansprakelijkheid te kunnen worden gesteld, vacatures die op Engineering.jobs worden gepost en die in strijd zijn met deze regels, verwijderen. De regels kunnen wijzigen. We adviseren u om ze regelmatig opnieuw te lezen.

Deze regels zijn:

a. Jobs mogen niet meermaals worden gepost.
b. Er mag geen overmatig gebruik worden gemaakt van zoekwoorden in functiebeschrijvingen of functiebenamingen. Overmatig gebruik is het bewust plaatsen van woorden met de bedoeling om de lijstpositie van de vacature in de resultaten te beïnvloeden.
c. Personeelsadvertenties mogen alleen op Engineering.jobs worden geplaatst indien het gaat om echte vacatures.
d. Er worden geen url's of e-maillinks worden geplaatst in de body van de taakomschrijving. E-maillinks zijn toegestaan vanuit de 'stuur een e-mail'-koppeling en url-linking is toegestaan vanaf de 'solliciteer online' link.

 • 3.9. Illegale advertenties

Advertenties die discrimineren op grond van geslacht, ras, leeftijd of handicap zijn illegaal en kunnen leiden tot een procedure tegen zowel de adverteerder als de uitgever. We kunnen naar eigen goeddunken elke advertentie van Engineering.jobs verwijderen als we het gevoel hebben dat de vacature in strijd met de antidiscriminatieregels op de arbeidsmarkt.

 • 3.10. Reacties op advertenties

U gaat ermee akkoord om eerlijk en professioneel om te gaan met personen die reageren op een vacature die u hebt gepost. U zult ons vrijwaren van en tegen elke vordering van een individu tegen Engineering.jobs die voortvloeien uit uw schending van deze verplichting of elke andere voorwaarden en bepalingen.

Het is uw verantwoordelijkheid om de nodig controles en procedures uit te voeren om ervoor te zorgen dat de kandidaten geschikt zijn voor de aangeboden betrekking en beschikken over vereiste kwalificaties en persoonskenmerken. Engineering.jobs garandeert geen reactie op uw advertentie of dat de reacties zullen zijn van individuen die geschikt zijn voor de aangeboden betrekking.

 • 3.11. Inhoud en links

Als uw advertentie, via de optie 'toepassen' linkt naar een andere site, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de links en voor de inhoud van uw advertentie en de gelinkte site. We kunnen alle advertenties van Engineering.jobs verwijderen die inhoud of links bevatten naar een website die naar onze mening lasterlijke of illegale inhoud bevat. U vrijwaart Engineering.jobs tegen aansprakelijkheidsclaims ten gevolge van de inhoud of de links opgenomen in uw advertenties.

 • 3.12. Sites van derden

Engineering.jobs doet er alles aan om het aantal responsen op advertenties van klanten te optimaliseren en de kwantiteit en de kwaliteit van de zoekfuncties te verbeteren.

In deze context is Engineering.jobs een aantal samenwerkingen opgezet met verscheidene mediapartners. In dit kader kan Engineering.jobs, maar is het daartoe niet verplicht, advertenties publiceren op andere media. De klant geeft Engineering.jobs hierbij het recht om onderdelen van de dienstverlening (bijv. jobomschrijving, bedrijfslogo, etc) zonder voorafgaande kennisgeving in andere online en offline media, gedrukte media en audio- en videomedia te publiceren. Een lijst van de mediapartners waarmee wordt samengewerkt, kan worden aangevraagd bij Engineering.jobs. Engineering.jobs zal voor deze extra prestaties geen bijkomende vergoeding vragen.

 • 3.13. Browsers

Engineering.jobs tracht zoveel mogelijk gebruikers te ondersteunen. We kunnen de beschikbaarheid van de dienst echter niet voor alle browsers garanderen. Engineering.jobs vraagt ook dat werkzoekenden sessiecookies aanvaarden (permanente cookies aanvaarden wordt sterk aanbevolen). Bovendien moet JavaScript in de browser zijn toegelaten.

4. Gebruik van de cv-database (recruiters)

 • 4.1. Rechten in de cv-database

De rechten in de cv-database en alle andere van toepassingen zijnde auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten in de cv-database behoren tot Engineering.jobs. U erkent dat u geen rechten verwerft op de databank of de inhoud ervan en dat het behoud en het gebruik van de database en de inhoud ervan wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

 • 4.2. Gebruik van de gegevensbank

Het materiaal dat u ontvangt uit de cv-database is afhankelijk van het product dat u bij Engineering.jobs hebt aangekocht. Na ontvangst van dit materiaal kunt u:

a. Dit materiaal gebruiken, doorzoeken of downloaden naar uw eigen database met de bedoeling om geschikte kandidaten te vinden voor specifieke vacatures;
b. De informatie de personen in de databank gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot een specifieke vacature;
c. Deze informatie uitsluitend gebruiken in combinatie met uw eigen rekruteringsactiviteiten.

Je mag NIET:

a. Materiaal uit de cv-database of een kopie hiervan aan een andere persoon (inclusief een ander lid van uw ondernemingsgroep) leveren, verkopen of in licentie geven;
b. De database downloaden via een geautomatiseerd proces (scraping);
c. Contact opnemen met de personen in de database of de informatie over deze individuen gebruiken of laten gebruiken voor andere doeleinden dat voor het vinden van geschikte kandidaten voor een specifieke vacature.

 • 4.3. Wachtwoorden

Wachtwoorden zijn voor het exclusieve gebruik van de persoon aan wie ze zijn uitgegeven. Engineering.jobs kan de toegang tot een wachtwoord weigeren indien zij redelijkerwijs van oordeel is dat het wachtwoord wordt gebruikt door een onbevoegd persoon, of dat de gebruiker deze algemene voorwaarden heeft overtreden.

 • 4.4. Verwijderen van databasemateriaal

U stemt ermee in om al het materiaal uit de cv-database bij vervanging met up-to-date materiaal of na succesvolle afloop uw zoektocht naar een geschikte kandidaat, indien dit eerder plaatsvindt te verwijderen.

 • 4.5. Omgang met kandidaten

U gaat akkoord om fair om te gaan met personen met wie u met behulp van informatie uit de cv-database contact kunt opnemen. U vrijwaart Engineering.jobs van en tegen elke vordering van een individu tegen Engineering.jobs.

5. Online adverteren (recruiters)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het advertentiemateriaal ('campagnes') dat door Engineering.jobs werd geaccepteerd voor publicatie op onze websites. Door het plaatsen van een campagne gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden als opdrachtgever, ook wanneer u optreedt als werknemer of inkoper van eigenlijke adverteerder.

We moeten de volledige creatieve campagne-inhoud ten minste twee werkdagen voor publicatiedatum vermeld in uw bestelling ontvangen in een geschikt formaat. Om uw bestelling te annuleren of te wijzigen moet u ons, ten minste twee werkdagen voor publicatie vermeld in uw bestelling, op de hoogte brengen. Dit kan per fax of per e-mail op het nummer of adres vermeld op uw bestelling. Anders bent u ons het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de campagne en moet ervoor zorgen dat de in overeenstemming is met alle relevante wetgeving en gedragscodes. We kunnen, naar eigen goeddunken, de campagne van onze website verwijderen zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn of ten overstaan van u aansprakelijk te kunnen worden gesteld. U vrijwaart Engineering.jobs tegen elke claim of vordering voor inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen ten gevolge van de campagne wegens laster of omdat deze op welke wijze ook aanstootgevend zou zijn.

Uw enige verhaal tegen ons of tegen onze onderaannemers die deze campagne mogelijk hosten, bij het foutief weergeven van de campagne is het voor onze rekening terug publiceren van de betreffende campagne. Wij of onze onderaannemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving of verlies van omzet. Bovendien kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld indien we niet in staat zijn om de campagne te publiceren door omstandigheden buiten onze wil.

6. Contactgegevens

Engineering.jobs
Louizalaan 367
1050 Brussel
België
BTW: BE0819.069.681

7. Contactpersoon

Olivier Lambert
Managing Partner
Tel. +32 476 075 813
Email: support@engineering.jobs